Title Bar
 
 
   
 
วิธีการนำเข้าข้อมูลจาก Excel
 
             หลังจากได้มีการส่งโปรแกรมทดลองใช้ไปยังสถานศึกษาต่างๆ และมีสถานศึกษาต่างๆ ที่สั่งซื้อเสนอแนะว่า โปรแกรมน่าจะสามารถ
  นำเข้าข้อมูลจาก Excel ได้ เนื่องจากแต่เดิมก่อนมีโปรแกรมใช้ สถานศึกษาส่วนใหญ่จะคีย์ข้อมูลต่างๆ ลงใน Excel และมีความถนัดในการใช้
  โปรแกรม Excel ทางห้างฯ จึงนำข้อเสนอแนะมาจัดทำโปรแกรมเพิ่มเติม ซึ่งฟังก์ชั่นนี้ถูกบรรจุอยู่ในโปรแกรมทุกรุ่น เพื่ออำนวยความสะดวก
  ให้กับสถานศึกษา
     
  ขั้นตอน
   
  1. คลิกที่เมนู จัดการระบบ --> นำเข้า-ส่งออก --> นำเข้าข้อมูลจาก Excel
   

   
  2. เมื่อเข้าสู่หน้าจอนำเข้าข้อมูลจาก Excel แล้ว ให้เลือกว่าจะสร้างแบบนำเข้าข้อมูลของนักเรียน หรืออาจารย์ เมื่อเลือกแล้ว ให้คลิกปุ่ม
       ทำการตั้งชื่อไฟล์แล้วคลิกปุ่ม Save ก็จะได้ไฟล์ต้นแบบ Excel ที่ใช้ในการคีย์ข้อมูล
   
     
  3. การคีย์ข้อมูลลงใน Excel ะต้องคีย์ให้ถูกต้องตรงตาม format นโปรแกรม มิฉะนั้นจะไม่สามารถนำเข้าข้อมูลมายังโปรแกรมได้ โดย
       สามารถตรวจเช็กว่าต้องคีย์ข้อมูลอย่างไรได้จากหน้าจอข้อมูลพื้นฐาน หน้าจอข้อมูลนักเรียน และหน้าจอข้อมูลอาจารย์ 
   
   
  4. เมื่อคีย์ข้อมูลในไฟล์ต้นแบบ Excel เสร็จเรียบร้อยแล้ว  เข้าโปรแกรม คลิกที่เมนู จัดการระบบ --> นำเข้า-ส่งออก --> นำเข้าข้อมูลจาก
      Excel แล้วคลิกปุ่ม ถ่ายโอนข้อมูล โดยหน้าจอจะปรากฎหน้าต่างให้เลือกแฟ้มข้อมูล Excel  ทำการเลือกแฟ้มข้อมูล Excel ที่ต้องการ
      แล้วคลิกปุ่ม Open รอจนโปรแกรมดำเนินการจนเสร็จสิ้น
   

   
 

 Copyright  © 2007 World Advance Compass Limited Partnership. All Rights Reserved.