Title Bar
 
 
ระบบงานทะเบียนและวัดผล รุ่น Standard
ระบบงานทะเบียนและวัดผล รุ่น Professional
ระบบงานทะเบียนและวัดผล รุ่น Enterprise
ระบบแสดงผลการเรียนทางเวบไซต์
ระบบแสดงผลการเรียนด้วยบัตรนักเรียน
ระบบพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน
ระบบแสดงคะแนนทางเวบไซต์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ระบบงานทะเบียนและวัดผล รุ่น Enterprise

 

 

ราคาเพียง 9,900  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

Download โปรแกรมที่นี่  Build 06/04/2559 ใช้งานได้ทันที  
ล็อคอิน : admin        รหัสผ่าน : password
 
รายละเอียดระบบ
   
  WAC10  รุ่น Enterprise  เป็นโปรแกรมระบบทะเบียนวัดผลขนาดกลาง  ใช้งานง่าย  
สวยงาม  รวดเร็ว บันทึกประวัตินักเรียน ห้องเรียน หัวหน้าห้อง รายวิชาเรียน ผลการเรียน
จัดแผนการลงทะเบียน ลงทะเบียนนักเรียนได้หลากหลายวิธี และอนุมัติจบให้กับนักเรียน 
พิมพ์รายงาน ปพ.1 ฉบับจริง และฉบับสำเนา, รายงาน ปพ.2 บนแบบพิมพ์ประกาศนียบัตร
ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดด้วยตัวอักษรอาลักษณ์, ปพ.3, ปพ.5, ปพ.7, Transcript
 ใบรับรองผลการศึกษา, ใบรายชื่อ ฯลฯ
   
  WAC10  รุ่น Enterprise มีรายงานและสารสนเทศเพิ่มเติมขึ้นมาจากรุ่น Professional
อีกมากมาย รวมแล้วกว่า 40 รายงาน เช่น ใบรายชื่อผู้ที่ติด 0, ร, มส , ม่ผ่านกิจกรรม
ใบรายงานคะแนนผลการสอบระหว่างภาค,กลางภาค และปลายปี  ซึ่งมีจุดเด่น คือ แจ้ง
อันดับที่ที่นักเรียนได้ภายในห้องและระดับชั้นในแต่ละวิชา นอกจากนี้ยังมีค่า SD   Xบาร์
ค่าเฉลี่ยต่ำสุด สูงสุด, รายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายกลุ่มสาระ เพื่อนำไปกรอกใน
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษามาตรฐานที่ 5, รายงานผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละ
วิชาสามารถกำหนดจำนวนอันดับที่ได้ เพื่อนำไปใช้มอบรางวัล หรือประกาศนียบัตรแก่
นักเรียน
 
  WAC10  รุ่น Enterprise มีจุดเด่น คือ มีหน้าจอกรอกคะแนน ปพ.5 สามารถให้
อาจารย์ผู้สอนประจำวิชากรอกคะแนนวิชาที่ตนเองสอนบนหน้าจอได้เลย โดยสิทธิ์การ
กรอกคะแนนนี้ ทำได้เฉพาะอาจารย์ผู้สอนวิชา ชั้น ห้องนั้น เท่านั้น  ผู้อื่นไม่สามารถเข้ามา
กรอกหรือแก้ไขคะแนนได้ หรือหากไม่สะดวกในการกรอกคะแนนภายในสถานศึกษาก็
สามารถส่งออกไปทำใน Excel แล้วมานำเข้าในฐานข้อมูลโปรแกรมในภายหลังได้
     
  นอกจากนี้ WAC10  รุ่น Enterprise ได้นำเทคโนโลยี Pivot เข้ามาประยุกต์ใช้กับ
โปรแกรม ทำให้สถานศึกษาสามารถสร้างสารสนเทศได้เองดั่งใจต้องการ โดยอาจารย์
ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านฐานข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้น เพียงคลิกแล้วลากข้อมูลที่
ต้องการมาวางเท่านั้น ไม่ว่าต้องการสารสนเทศแบบใดก็ทำได้ภายในเวลาไม่ถึง 1 นาที
และ WAC10  รุ่น Enterprise ยังให้สถานศึกษาสามารถใช้งานโดยไม่จำกัดจำนวน
เครื่องที่ใช้งาน และไม่จำกัดจำนวนนักเรียนอีกด้วย
     
  WAC10  รุ่น Enterprise มีสารสนเทศสำเร็จรูป และสารสนเทศที่สถานศึกษา
สามารถสร้างได้เอง
   
  ชมตัวอย่างการสร้างสารสนเทศได้เอง ภายในเวลาไม่ถึง 1 นาที
  ตัวอย่างที่ 1 ตัวอย่างที่ 2 ตัวอย่างที่ 3 ตัวอย่างที่ 4
         
  จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น  
   

     
  จำนวนนักเรียนจำแนกตามช่วงอายุ  
     

     
  จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับคะแนน  
   

     
  จำนวนนักเรียนจำแนกตาม GPA  
     

     

 Copyright  © 2007 World Advance Compass Limited Partnership. All Rights Reserved.