Title Bar
 
 
ระบบงานทะเบียนและวัดผล รุ่น Standard
ระบบงานทะเบียนและวัดผล รุ่น Professional
ระบบงานทะเบียนและวัดผล รุ่น Enterprise
ระบบแสดงผลการเรียนทางเวบไซต์
ระบบแสดงผลการเรียนด้วยบัตรนักเรียน
ระบบพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน
ระบบแสดงคะแนนทางเวบไซต์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ระบบงานทะเบียนและวัดผล รุ่น Standard

 

 

ราคาเพียง 3,000  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

Download โปรแกรมที่นี่  Build 06/04/2559  ใช้งานได้ทันที  
ล็อคอิน : admin        รหัสผ่าน : password
 
รายละเอียดระบบ
   
  WAC10  รุ่น Standard เป็นโปรแกรมระบบทะเบียนวัดผลขนาดเล็ก  ใช้งานง่าย  
สวยงาม  รวดเร็ว บันทึกประวัตินักเรียน ห้องเรียน รายวิชาเรียน ผลการเรียน จัดแผน-
การลงทะเบียน และอนุมัติจบให้กับนักเรียน พิมพ์รายงาน ปพ.1 ฉบับจริง และฉบับสำเนา,
รายงาน ปพ.2 บนแบบพิมพ์ประกาศนียบัตรที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดด้วยตัวอักษร
อาลักษณ์, รายงาน ปพ.7 ใบรับรองผลการศึกษา, ใบรายชื่อ ฯลฯ
   
  WAC10  รุ่น Standard  มีจุดเด่น คือ สามารถปรับตำแหน่งข้อความให้ลงในใบ
ประกาศนียบัตรได้อย่างพอดี สวยงาม โดยขยับตำแหน่งได้เป็นมิลลิเมตร
     
  นอกจากนี้ WAC10  รุ่น Standard  นำเทคโนโลยี Pivot เข้ามาประยุกต์ใช้กับโปรแกรม
ทำให้สถานศึกษาสามารถสร้างสารสนเทศได้เองดั่งใจต้องการ โดยอาจารย์ผู้ใช้งานไม่
จำเป็นต้องมีความรู้ด้านฐานข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้น เพียงคลิกแล้วลากข้อมูลที่ต้องการมาวาง
เท่านั้น ไม่ว่าต้องการสารสนเทศแบบใดก็ทำได้ภายในเวลาไม่ถึง 1 นาที และ WAC10 
รุ่น Standard  ยังให้สถานศึกษาสามารถใช้งานโดยไม่จำกัดเครื่องที่ใช้งาน และไม่จำกัด
จำนวนนักเรียนอีกด้วย
     
  WAC10  รุ่น Standard  มีสารสนเทศสำเร็จรูป และสารสนเทศที่สถานศึกษาสามารถ
สร้างได้เอง
   
  ชมตัวอย่างการสร้างสารสนเทศได้เอง ภายในเวลาไม่ถึง 1 นาที
  ตัวอย่างที่ 1 ตัวอย่างที่ 2 ตัวอย่างที่ 3 ตัวอย่างที่ 4
         
  จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น  
   

     
  จำนวนนักเรียนจำแนกตามช่วงอายุ  
     

     

 Copyright  © 2007 World Advance Compass Limited Partnership. All Rights Reserved.