Title Bar
 
 
ระบบงานทะเบียนและวัดผล รุ่น Standard
ระบบงานทะเบียนและวัดผล รุ่น Professional
ระบบงานทะเบียนและวัดผล รุ่น Enterprise
ระบบแสดงผลการเรียนทางเวบไซต์
ระบบแสดงผลการเรียนด้วยบัตรนักเรียน
ระบบพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน
ระบบแสดงคะแนนทางเวบไซต์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ระบบงานทะเบียนและวัดผล รุ่น Professional

 

 

ราคาเพียง 5,000  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

Download โปรแกรมที่นี่  Build 06/04/2559  ใช้งานได้ทันที  
ล็อคอิน : admin        รหัสผ่าน : password
 
รายละเอียดระบบ
   
  WAC10  รุ่น Professional เป็นโปรแกรมระบบทะเบียนวัดผลขนาดกลาง  ใช้งานง่าย  
สวยงาม  รวดเร็ว บันทึกประวัตินักเรียน ห้องเรียน รายวิชาเรียน ผลการเรียน จัดแผน-
การลงทะเบียน และอนุมัติจบให้กับนักเรียน พิมพ์รายงาน ปพ.1 ฉบับจริง และฉบับสำเนา,
รายงาน ปพ.2 บนแบบพิมพ์ประกาศนียบัตรที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดด้วยตัวอักษร
อาลักษณ์, รายงาน ปพ.7 ใบรับรองผลการศึกษา, ใบรายชื่อ ฯลฯ
   
  WAC10  รุ่น Professional มีรายงานและสารสนเทศเพิ่มเติมขึ้นมาจากรุ่น Standard
ได้แก่ ใบแจ้งผลการเรียน ซึ่งมีจุดเด่น คือ แจ้งอันดับที่ที่นักเรียนได้ภายในห้อง และทั้ง
ระดับชั้น  นอกจากนี้ยังมีค่า SD  Xบาร์ ค่าเฉลี่ยต่ำสุด สูงสุด และนอกจากนี้ยังมีรายงาน
สารสนเทศเพิ่มเติมอีกมาก
   
  WAC10  รุ่น Professional มีจุดเด่น คือ สามารถปรับตำแหน่งข้อความให้ลงในใบ
ประกาศนียบัตรได้อย่างพอดี สวยงาม โดยขยับตำแหน่งได้เป็นมิลลิเมตร
     
  นอกจากนี้ WAC10  รุ่น Professional  นำเทคโนโลยี Pivot เข้ามาประยุกต์ใช้กับ
โปรแกรม ทำให้สถานศึกษาสามารถสร้างสารสนเทศได้เองดั่งใจต้องการ โดยอาจารย์
ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านฐานข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้น เพียงคลิกแล้วลากข้อมูลที่
ต้องการมาวางเท่านั้น ไม่ว่าต้องการสารสนเทศแบบใดก็ทำได้ภายในเวลาไม่ถึง 1 นาที
และ WAC10  รุ่น Professional  ยังให้สถานศึกษาสามารถใช้งานโดยไม่จำกัดจำนวน
เครื่องที่ใช้งาน และไม่จำกัดจำนวนนักเรียนอีกด้วย
     
  WAC10  รุ่น Professional  มีสารสนเทศสำเร็จรูป และสารสนเทศที่สถานศึกษา
สามารถสร้างได้เอง
   
  ชมตัวอย่างการสร้างสารสนเทศได้เอง ภายในเวลาไม่ถึง 1 นาที
  ตัวอย่างที่ 1 ตัวอย่างที่ 2 ตัวอย่างที่ 3 ตัวอย่างที่ 4
         
  จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น  
   

     
  จำนวนนักเรียนจำแนกตามช่วงอายุ  
     

     
  จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับคะแนน  
   

     
  จำนวนนักเรียนจำแนกตาม GPA  
     

     

 Copyright  © 2007 World Advance Compass Limited Partnership. All Rights Reserved.